πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών για την Ελληνική Ιθαγένεια»

Μετάφραση εγγράφων για Ελληνική Ιθαγένεια: ο Νόμος 4735/2020 – με ισχύ από 1.4.2021 – έφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Τώρα πια ένας αλλοδαπός μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας πολίτης εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Ελληνική Ιθαγένεια: Τυπικές Προϋποθέσεις

Καταρχάς, για να πάρεις την ελληνική ιθαγένεια πρέπει να είσαι ενήλικος όταν υποβάλεις δήλωση πολιτογράφησης. Επίσης, δεν πρέπει να έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή άνω του 1 έτους για αδίκημα από πρόθεση, κατά την τελευταία δεκαετία πριν την αίτηση. Εκτός αυτού, δεν πρέπει να έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση άνω των 6 μηνών για συγκεκριμένα εγκλήματα. Ακόμη, να μην τελείς υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής σου στη χώρα. Τέλος, να διαμένεις στην Ελλάδα νόμιμα για 7 συνεχή έτη πριν από την αίτηση πολιτογράφησης. Ωστόσο, αναφορικά με την επταετή συνεχή νόμιμη διαμονή, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών για την Ελληνική Ιθαγένεια»

Μετάφραση δικαιολογητικών για εξετάσεις ελληνικής ιθαγένειας

Ελληνική Ιθαγένεια: Ουσιαστικές Προϋποθέσεις

Ειδικότερα, αν είσαι αλλοδαπός και θέλεις να πολιτογραφηθείς Έλληνας θα πρέπει να γνωρίζεις επαρκώς αφενός την ελληνική γλώσσα και αφετέρου την ελληνική ιστορία. Επίσης, πρέπει να ξέρεις την σχετική γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού. Εκτός αυτών, είναι απαραίτητο να γνωρίζεις τον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί του πολιτεύματος. 

Επιπλέον, πρέπει να μπορείς να συμμετέχεις ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ουσιαστικά, πρέπει να αποδείξεις την ομαλή σου ένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας. Εν ολίγοις, πρέπει αφενός να έχεις σταθερή εργασία και οικονομική δραστηριότητα και αφετέρου να εκπληρώνεις τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σου. Ακόμη, πρέπει να αποδείξεις και την κοινωνική σου ένταξη. Αυτό μπορείς να το κάνεις είτε με τη διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, είτε με εξοικείωση με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας. Μπορείς επίσης να συμμετέχεις σε εθελοντικές δραστηριότητες ή σε αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες και εκδηλώσει.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πιστοποιητικού»

Μετάφραση πιστοποιητικού ιθαγένειας

3 σημεία που πρέπει να θυμάσαι για την Ελληνική Ιθαγένεια

Κατά κανόνα, το Ελληνικό Δίκαιο χρησιμοποιεί επίσημα τον όρο «ιθαγένεια». Ωστόσο, συνεχίζει η χρήση του όρου «υπηκοότητα» αν και παρωχημένος. Γενικά, όμως, οι δύο αυτοί όροι είναι μάλλον ταυτόσημοι και αντικατοπτρίζουν την σχέση του πολίτη με το κράτος.

Επίσης, στην Ελλάδα ισχύει το «δίκαιο του αίματος». Με άλλα λόγια, το παιδί παίρνει την ιθαγένεια του γονέα μόλις γεννηθεί. Ωστόσο, τα παιδιά αλλοδαπών τρίτης γενιάς παίρνουν αυτόματα την ελληνική ιθαγένεια. Διαφορετικά, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις φοίτησης σε ελληνικό σχολείο και να κατέχουν τίτλους σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου.

Τέλος, με τη δημοσίευση της απόφασης για κτήση ιθαγένειας, δεν αποκτάς αυτόματα το δικαίωμα να ψηφίζεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να περιμένεις τόσο την έκδοση ταυτότητας όσο και τη δημοτολόγησή σου.  

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για πολιτογράφηση»

Μετάφραση εγγράφων για εξετάσεις ιθαγένειας

Μετάφραση εγγράφων πολιτογράφησης

Καταρχάς, πρέπει να υποβάλεις αίτηση πολιτογράφησης στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαμονής σου μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
(β) Νόμιμος τίτλος διαμονής σε ισχύ
(γ) Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)
(δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης σε επίσημη μετάφραση και επικύρωση, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας πρώτης ιθαγένειας (ή πράξη αναγνώρισης πρόσφυγα, υπαγωγής στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή δελτίο ανιθαγενούς)
(ε) Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα. Με αυτά θα αποδείξεις την φορολογική σου υποχρέωση στην Ελλάδα.
(στ) Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
(ζ) Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ (διακόσια (200) ευρώ για επανυποβολή). Ωστόσο, αν είσαι ομογενής, κάτοχος ιθαγένειας κράτους-μέλους της ΕΕ, αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας ή ανιθαγενής καταβάλεις παράβολο εκατό (100) ευρώ.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για ιθαγένεια»

Μετάφραση εγγράφων πολιτογράφησης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?