πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών για την Ελληνική Ιθαγένεια»

Μετάφραση εγγράφων για Ελληνική Ιθαγένεια: ο Νόμος 4735/2020 έφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021. Τώρα πια ένας αλλοδαπός μπορεί να πολιτογραφηθεί Έλληνας πολίτης εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τυπικές Προϋποθέσεις

(α) Να είναι ενήλικος κατά την υποβολή της δήλωσης πολιτογράφησης
(β) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή άνω του 1 έτους για αδίκημα από πρόθεση, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης
(γ) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των 6 μηνών, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για συγκεκριμένα εγκλήματα
(δ) Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα
(ε) Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 7 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Προσοχή: ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την επταετή συνεχή νόμιμη διαμονή. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο του νόμου παραπάνω.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαιολογητικών για την Ελληνική Ιθαγένεια»

Μετάφραση δικαιολογητικών για εξετάσεις ελληνικής ιθαγένειας

Ουσιαστικές Προϋποθέσεις

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:
(α) Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα
(β) Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της χώρας
(γ) Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας.
(δ) Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική (σταθερή εργασία στη χώρα και οικονομική δραστηριότητα, διαρκής εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων) και κοινωνική (διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, εξοικείωση με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες και εκδηλώσεις) ζωή της χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για πολιτογράφηση»

Μετάφραση εγγράφων για εξετάσεις ιθαγένειας

Δικαιολογητικά Πολιτογράφησης

1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
(β) Νόμιμος τίτλος διαμονής σε ισχύ
(γ) Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)
(δ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας (ή πράξη αναγνώρισης πρόσφυγα, υπαγωγής στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή οικείο δελτίο ανιθαγενούς)
(ε) Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.
(στ) Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).
(ζ) Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ (διακόσια (200) ευρώ για επανυποβολή). Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους-μέλους της ΕΕ, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Προσοχή: ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία πολιτογράφησης. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο του νόμου παραπάνω.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για ιθαγένεια»

Μετάφραση δημοσίων εγγράφων


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?