πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας»

γενικά, αν συμμετέχεις σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, θα πρέπει να αποδείξεις ότι παρέχεις πιστοποιημένα προϊόντα και η επιχείρησή σου είναι αξιόπιστη. Συμπλήρωσε, λοιπόν, σωστά τον φάκελο με τις προτάσεις σου περιλαμβάνοντας μετάφραση Πιστοποιητικού Ποιότητας για κάθε προϊόν που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Τι κερδίζει η επιχείρηση με το πιστοποιητικό ποιότητας

  1. Ενισχύει την εικόνα της και βελτιώνει τη φήμη της στην αγορά
  2. Εξασφαλίζει ικανοποιημένους πελάτες
  3. Επεκτείνει το πελατολόγιο της
  4. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της
  5. Εξομαλύνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές της
  6. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης
  7. Εξασφαλίζει συνοχή
  8. Αυξάνει την αποδοτικότητα
  9. Μειώνει το ποσοστό σφάλματος
  10. Μειώνει το κόστος λειτουργίας

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση που διαθέτει διεθνώς έγκυρο πιστοποιητικό ποιότητας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού iso»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ποιότητας

Πιστοποιητικό Ποιότητας μέσω Διασφάλισης (QA) ή Ελέγχου ποιότητας (QC)

Γενικά, μπορείς να εκδώσεις πιστοποιητικό ποιότητας βάσει δύο διαδικασιών: αφενός με τη Διασφάλιση ποιότητας και αφετέρου με τον Έλεγχο ποιότητας. Ωστόσο, αν και κατά πολύ όμοιες, οι δύο αυτές διαδικασίες έχουν και σημαντικές διαφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές διαφορές μεταξύ Διασφάλισης Ποιότητας και Ελέγχου ποιότητας που πρέπει να γνωρίζεις είναι οι ακόλουθες:

Διασφάλισης Ποιότητας

Έλεγχος Ποιότητας

Γενικά, είναι η διαδικασία η οποία βεβαιώνει ότι η επιχείρηση πέτυχε το αίτημα ποιότητας.

Κατά κανόνα, πρόκειται για τη διαδικασία  η οποία μελετά την εκπλήρωση του αιτήματος ποιότητας.

Βασικά, στόχος της είναι να προλάβει τυχόν ελαττώματα.

Κύριος στόχος της είναι να εντοπίσει και να βελτιώσει τυχόν ελαττώματα.

Επίσης, αποτελεί τεχνική διαχείρισης ποιότητας.

Παράλληλα,  αποτελεί μέθοδο  εξακρίβωσης της ποιότητας.

Ακόμη, δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση του προγράμματος.

Επιπλέον, περιλαμβάνει πάντα την εκτέλεση του προγράμματος.

Επιπλέον,  όλα τα μέλη της ομάδας είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση ποιότητας.

Επίσης, η  ομάδα δοκιμών είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο ποιότητας.

Επίσης, αφορά στον σχεδιασμό για την εκτέλεση μιας διαδικασίας.

Περαιτέρω,  αφορά στην εκτέλεση μιας διαδικασίας.

Εξάλλου, εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση λειτουργεί σωστά.

Ακόμη,  εξασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας είναι τα αναμενόμενα.

Περαιτέρω, καθορίζει αφενός τα πρότυπα και αφετέρου τις μεθόδους ικανοποίησης των πελατών.

Κατά βάση, διασφαλίζει ότι η επιχείρηση ακολουθεί τα πρότυπα αναφορικά με το προϊόν.

Τέλος, είναι η διαδικασία που δημιουργεί τα παραδοτέα.

Τέλος, είναι η διαδικασία που ελέγχει τα παραδοτέα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας»

Μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας στον τομέα της υγείας

Μετάφραση Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας

Ουσιαστικά η διασφάλιση ποιότητας προσπαθεί να πείσει τους πελάτες σου ότι η εταιρεία σου θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν. Επομένως ένα Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παρέχει διπλή διασφάλιση: αφενός στη διοίκηση και αφετέρου στους πελάτες. Οι τελευταίοι, συχνά είναι είτε δημόσιες υπηρεσίες, είτε ρυθμιστικές αρχές και τρίτα μέρη. Επομένως, με τη μετάφραση πιστοποιητικού ποιότητας μπορείς να πείσεις τους συνεργάτες σου στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια αποδεικνύεις ότι το προϊόν ή η υπηρεσία σου θα πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας.

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ελέγχου Ποιότητας

Γενικότερα, ο έλεγχος ποιότητας εκπληρώνει τις απαιτήσεις ποιότητας. Με άλλα λόγια, αφορά περισσότερο την επιθεώρηση της διαχείρισης ποιότητας. Άρα, με τη μετάφραση Πιστοποιητικού ελέγχου ποιότητας μπορείς να δείξεις στους πελάτες σου τις τεχνικές και δραστηριότητες που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σου για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις ποιότητας.

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών

Ειδικότερα, ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών ίσως να μην γνωρίζουν την έννοια του ποιοτικού ελέγχου. Κι αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο προϊόν στο οποίο μπορεί να γίνει επιθεώρηση κι έλεγχος. Η διασφάλιση ποιότητας σε έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών σαφώς δεν θα περιλαμβάνει τον έλεγχο ποιότητας της υπηρεσίας. Ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο ποιότητας όλων των προϊόντων που αφορούν στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Με άλλα λόγια, μια υπηρεσία ίσως έχει ως προϊόντα έγγραφα, όπως είτε μία αναφορά ή έκθεση, είτε μία μετάφραση. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει και υλικά προϊόντα, π.χ. αφενός ένα ενοικιαζόμενο όχημα ή αφετέρου ένα δωμάτιο. Επομένως, μπορεί να γίνει έλεγχος ποιότητας προϊόντων ακόμη και σε οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Άλλωστε, σκοπός είναι να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία που παρέχεται καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πιστοποιητικού ISO»

Μετάφραση Πιστοποιητικού Ποιότητας απευθείας στο email σου


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του πιστοποιητικού ποιότητας στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?