πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για εφορία»

Στην Ελλάδα σου ζητούν μετάφραση εγγράφων εφορίας κατοίκων εξωτερικού για να αποφύγεις τη διπλή φορολόγηση. Ξέρεις, όμως, πως να αμφισβητήσεις τον φόρο που τυχόν σου επέβαλε η εφορία; Μάθε πως:

Τι είναι η ενδικοφανής προσφυγή 

Είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις ως φορολογούμενος όταν θέλεις να αμφισβητήσεις μία πράξη της φορολογικής αρχής, πριν προσφύγεις στα διοικητικά δικαστήρια. Δηλαδή, με αυτή ζητάς την τροποποίηση ή ακύρωση της πράξης αυτής μέσα από την συνολική επανεξέταση της υπόθεσής του. Για το σκοπό αυτό μπορείς να υποβάλεις σε ηλεκτρονική μορφή κάθε σχετικό έγγραφο που έχεις στη διάθεση σου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εγγράφων εφορίας»

Μετάφραση εγγράφων εφορίας

Ποιος παραλαμβάνει και ποιος εξετάζει την ενδικοφανή προσφυγή

Η φορολογική αρχή που επέβαλε τον φόρο είναι αρμόδια να παραλάβει την ενδικοφανή προσφυγή. Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα εξετάσει το αίτημα σου.

Επιπλέον, θα πρέπει να την καταθέσεις στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Ο νόμος προβλέπει αναστολή της προθεσμίας από 1 έως 31 Αυγούστου. Ειδικά, για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση φορολογικής δήλωσης»

Μετάφραση εκκαθαριστικού εφορίας

Απαραίτητη προϋπόθεση η ενδικοφανής προσφυγή

Αν θέλεις πράγματι να αμφισβητήσεις τον φόρο που σου επέβαλε η εφορία στα Διοικητικά Δικαστήρια, η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη και νόμιμη άσκησή της.

Ακόμη, για τη διαδικασία αυτή δεν θα χρειαστείς δικηγόρο ούτε παράβολο. Αρκεί να υπογράψεις το σχετικό έγγραφο ως ο υπόχρεος φορολογούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου.

Μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή, η ΔΕΔ εκδίδει απόφαση. Για την απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έδωσε ο υπόχρεος και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι σχετική με την υπόθεση. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν εκδώσει απόφαση, τότε η ΔΕΔ έχει απορρίψει σιωπηρά την ενδικοφανή προσφυγή και θεωρείται ότι ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση της απόρριψης αυτής κατά την εκπνοή της προθεσμίας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εκκαθαριστικού»

Μετάφραση φορολογικής δήλωσης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για την εφορία metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?