πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση για εφορία»

Η εφορία κατοίκων εξωτερικού σου ζητά μετάφραση εγγράφων για να αποφύγεις τη διπλή φορολόγηση. Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, τελικά σου επιβάλει φόρο. Όμως, ξέρεις ότι μπορείς να λάβεις μέτρα για αμφισβήτηση του φόρου που σου επέβαλε η εφορία;

Αμφισβήτηση φόρου με ενδικοφανή προσφυγή 

Καταρχάς, ενδικοφανής προσφυγή είναι η αρχική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις ως φορολογούμενος. Με αυτή μπορείς να αμφισβητήσεις μία πράξη της φορολογικής αρχής, πριν προσφύγεις στα διοικητικά δικαστήρια. Ουσιαστικά, ζητάς η εφορία να επανεξετάσει την υπόθεσή σου και είτε να την τροποιήσει είτε να την ακυρώσει. Για το σκοπό αυτό μπορείς να υποβάλεις σε μεταφρασμένο και ηλεκτρονική μορφή κάθε σχετικό έγγραφο.

Ωστόσο, μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή πρέπει να πληρώσεις το 50% του φόρου που αναγράφει το εκκαθαριστικό. Επομένως, καλό είναι να συγκεντρώσεις εξαρχής όλα τα έγγραφα που θέλουν μετάφραση πριν τα υποβάλεις. Με τον τρόπο αυτό, τόσο ο έλεγχος όσο και η εκκαθάριση της υπόθεσής σου θα γίνει νωρίτερα.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εγγράφων εφορίας»

Μετάφραση εγγράφων εφορίας

Μετάφραση εγγράφων για ενδικοφανή προσφυγή

Καταρχάς, η φορολογική αρχή που επέβαλε τον φόρο θα παραλάβει αφενός την την ενδικοφανή προσφυγή και αφετέρου όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Ωστόσο, το αίτημά σου θα το εξετάσει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, κατάθεση την προσφυγή σου μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Ο νόμος προβλέπει αναστολή της προθεσμίας από 1 έως 31 Αυγούστου. Ειδικά, για τους κατοίκους εξωτερικού η σχετική προθεσμία είναι εξήντα (60) ημέρες.

Επιπλέον, τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσεις είναι κυρίως αποδεικτικά από εισοδήματα στην Ελλάδα: από ενοίκια, δάνεια, κτλ. Ωστόσο, αν μετέφερες κεφάλαιο από το εξωτερικό, πρέπει να υποβάλεις βεβαιώσεις ξένων τραπεζών, είτε πιστοποιητικά συνταξιοδοτικών ταμείων, είτε κληρονομητήρια εξωτερικού. Επίσης, κατάθεσε μαζί και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχεις πληρώσει τον σχετικό φόρο στο εξωτερικό. Τέλος, δώσε για μετάφραση μόνο τα έγγραφα που χρειάζεται, αφού τα επικυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση φορολογικής δήλωσης»

Μετάφραση εκκαθαριστικού

Αμφισβήτηση φόρου: απαραίτητη η ενδικοφανής προσφυγή

Εν ολίγοις, αν θέλεις πράγματι να αμφισβητήσεις τον φόρο που σου επέβαλε η εφορία στα Διοικητικά Δικαστήρια, πρέπει να υποβάλεις ενδικοφανή προσφυγή. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να την ασκήσεις έγκαιρα και νόμιμα.

Ουσιαστικά, για τη διαδικασία αυτή δεν θα χρειαστείς ούτε δικηγόρο ούτε παράβολο. Υπόγραψε απλά το σχετικό έγγραφο ως ο υπόχρεος φορολογούμενος. Εναλλακτικά, θα υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος σου.

Αφού υποβάλεις ενδικοφανή προσφυγήστην αρμόδια φορολογική αρχή, η ΔΕΔ θα εκδώσει την απόφαση μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Για να βγάλει την απόφαση, λαμβάνει υπόψη τόσο την προσφυγή όσο και τις πληροφορίες που έδωσες. Ακόμη, εξετάζει αφενός τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, και αφετέρου κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την υπόθεση.

Τέλος, αν μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν εκδώσει απόφαση, τότε η ΔΕΔ απόρριψε σιωπηρά την ενδικοφανή προσφυγή σου. Επομένως, μόλις εκπνεύσει η προθεσμία, θεωρεί ότι ο έχεις λάβει γνώση της απόρριψης και πρέπει να πληρώσεις τον φόρο.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση εκκαθαριστικού»

Μετάφραση φορολογικής δήλωσης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για την εφορία metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?