πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τραπεζικών εγγράφων»

Οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πελάτες τους ακολουθούν τις κανονιστικές απαιτήσεις. Έτσι, όταν κανείς έχει εμπορικές δοσοληψίες ή είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, κατά καιρούς θα χρειαστείς μετάφραση τραπεζικών εγγράφων. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι τα εξής:

1. Αποδεικτικό κατάθεσης

Το αποδεικτικό κατάθεσης αποδεικνύει ότι έγινε κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ημερομηνία συναλλαγής, όνομα καταθέτη, αριθμό λογαριασμού και ποσό. 

2. Τραπεζικός Λογαριασμός

Ο τραπεζικός λογαριασμός περιλαμβάνει αφενός περίληψη των συναλλαγών του λογαριασμού και αφετέρου στοιχεία όπως ημερομηνία, είδος συναλλαγής, ποσά και υπόλοιπα.

3. Δανειακή σύμβαση

Γενικά η δανειακή σύμβαση ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ δανειολήπτη και δανειστή. Κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει τόσο τη δέσμευση αποπληρωμής του δανείου σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όσο και εξασφαλίσεις σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση τραπεζικών εγγράφων»

Μετάφραση τραπεζικών εγγράφων

4. Ειδοποιητήριο

Το ειδοποιητήριο ανοίγει χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό των πελατών. Σε αυτό συμμετέχουν δύο τράπεζες, η τράπεζα-παραλήπτης που αποδέχεται την ειδοποίηση και στη συνέχεια προχωρά στη διευκόλυνση του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου.

5. Τραπεζική εγγύηση

Η τραπεζική εγγύηση δηλώνει ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να πληρώσει μόλις το μέρος-στόχος εκπληρώσει συγκεκριμένους όρους, τους οποίους ορίζει μια συμφωνία πώλησης και αγοράς.

6. Τραπεζικό γραμμάτιο

Το γραμμάτιο είναι μία εντολή να εισπράξει άμεσα ο κομιστής ένα συγκεκριμένο ποσό. Η τράπεζα τυπώνει πάνω στο γραμμάτιο το εν λόγω ποσό.

7. Έντυπο ανοίγματος λογαριασμού

Γενικά είναι ένα τυποποιημένο έγγραφο το οποίο αναγράφει το πλήρες όνομα, τις διευθύνσεις, τον αριθμό επικοινωνίας, τους πλησιέστερους συγγενείς κ.α. του δικαιούχου. Ορισμένες τράπεζες επιτρέπουν στους πελάτες να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα έντυπα, τα οποία υποβάλλουν στην τράπεζα ψηφιακά.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οικονομικών εγγράφων»

Μετάφραση οικονομικών εγγράφων

8. Αποδεικτικό ανάληψης

Αυτό το έγγραφο επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός λογαριασμού να πάρει χρήματα από τον λογαριασμό του. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες του πελάτη που επαληθεύουν την ταυτότητα του: όνομα λογαριασμού, υπογραφή, αριθμό λογαριασμού, ποσό ανάληψης.

9. Απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης

Η απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ποσό, διάρκεια και επιτόκιο. Ουσιαστικά αποδεικνύει ότι ένας πελάτης έχει δεσμεύσει ένα χρηματικό ποσό σε μια τράπεζα και αποδεικνύει τη συμφωνία μεταξύ των μερών.

10. Συναλλαγματική Όψεως

Η συναλλαγματική όψεως αφορά σε ένα συγκεκριμένο μέρος και επομένως είναι δύσκολο να ακυρωθεί – αυτή είναι και η βασική διαφορά της από μια επιταγή ή απλή συναλλαγματική.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «οικονομικές μεταφράσεις»

Οικονομικές μεταφράσεις


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των τραπεζικών εγγράφων σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?