πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικής απόφασης»

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος σε δικαστική διαδικασία είναι αλλοδαπό, συχνά ζητά μετάφραση δικαστικών εγγράφων. Όμως, ποια είναι τα δικαστικά έγγραφα που συνήθως θέλουν μετάφραση;

Μετάφραση δικαστικής απόφασης

Γενικά, δικαστική απόφαση είναι η κρίση του Δικαστηρίου για μία διαφορά μεταξύ διαδίκων. Επομένως, με τη μετάφραση της απόφασης ένας αλλοδαπός διάδικος κατανοεί πλήρως τόσο τα δικαιώματα όσο και τις υποχρεώσεις του.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικών εγγράφων»

Μετάφραση δικογράφων

Μετάφραση δικογράφων

Κατά κανόνα, δικόγραφα είναι τα έγγραφα που συντάσσουν οι δικηγόροι για τους πελάτες τους με τα οποία, ουσιαστικά, πιστοποιούν διαδικαστικές πράξεις που έκαναν οι διάδικοι ή οι δικηγόροι τους. Συγκεκριμένα, τα πιο συνηθισμένα δικόγραφα είναι η αγωγή, η κλήση για συζήτηση, η έφεση, η αναίρεση, η πρόσθετη ή κύρια παρέμβαση, η ανακοπή, η προσεπίκληση κτλ. Επομένως, όταν όλοι οι διάδικοι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα – αυτή του δικαστηρίου – μεταφράζουν τα δικόγραφα. 

Μετάφραση δικαστικών εκθέσεων

Αντίθετα με τα δικόγραφα, οι δικαστικές εκθέσεις είναι δημόσια έγγραφα που συντάσσουν τα δικαστήρια και πιστοποιούν πράξεις του δικαστηρίου ή άλλων δικαστικών υπαλλήλων. Τέτοια έγγραφα είναι αφενός οι εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών και αφετέρου οι εκθέσεις αυτοψίας. Και σε αυτή την περίπτωση, σκοπός της μετάφρασης είναι ο εμπλεκόμενος να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο του εγγράφου 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικής απόφασης»

Μετάφραση δικογράφων

Δημοσίευση δικαστικών εγγράφων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει τη δημοσίευση δικογράφων, εκθέσεων και δικαστικών αποφάσεων στον τύπο.

Συνήθως, μερικά από τα δικαστικά έγγραφα που βλέπουμε στον τύπο είναι η αίτηση και απόφαση κήρυξης προσώπου σε αφάνεια, η πρόσκληση για αναγγελία δικαιώματος ή απαίτησης, η κήρυξη τίτλου ή αξιόγραφου ανίσχυρου κτλ. Ακόμη, άλλα έγγραφα είναι η σύσταση σωματείου (μη κερδοσκοπικού, πολιτιστικού, αθλητικού) και η  απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού του. Επίσης, η δημοσίευση δικογράφου κατά προσώπου αγνώστου διαμονής, κατασχετήριες εκθέσεις και προγράμματα πλειστηριασμών είναι μερικά ακόμη έγγραφα που βλέπουμε στον τύπο.

Τέλος, ο νόμος ζητά τη δημοσίευση καταστατικών, πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικών στοιχείων (ισολογισμών) και άλλων πράξεων των Εταιρειών.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικής απόφασης»

Μετάφραση δικαστικής απόφασηςΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση δικογράφων, εκθέσεων ή δικαστικών αποφάσεων στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?