πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και στρατιωτική θητεία»

Πολλοί νέοι που πήγαν στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία αποφάσισαν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Στρατολογία και στράτευση, όμως, ίσως εμποδίζουν τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Καταρχάς, όλοι οι Έλληνες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις (άρθρο 1 του Ν.3421/2005). Επιπλέον, η ηλικία, η υγεία και η οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου στρατεύσιμου διαμορφώνουν τη διάρκεια της θητείας. Τέλος, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού εμπίπτουν στο άρθρο 25(1) του Ν.3421/2005.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για

Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και στρατιωτική θητεία

Πότε ο στρατεύσιμος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού

Ι(α). όταν έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες, ή

Ι(β). αν έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικία στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

και παράλληλα

ΙΙ. αν η παραμονή του στην ελληνική επικράτεια δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Πως αποκτάς την ιδιότητα μόνιμου κατοίκου εξωτερικού

Ουσιαστικά, μπορείς να αποκτήσεις την στρατολογική ιδιότητα του μονίμου κατοίκου του εξωτερικού μόνο μέσω του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, που χορηγεί η ελληνική προξενική αρχή (Προξενείο, Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας, κτλ) όπου κατοικεί ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πολλαπλών τόπων κατοικίας, τη χορηγεί η ελληνική προξενική αρχή του πιο πρόσφατου τόπου κατοικίας.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση εγγράφων για στρατολογία»

Μετάφραση εγγράφων για στρατολογία

Πως χάνεις την ιδιότητα μόνιμου κατοίκου εξωτερικού

(α) αν σε απελάσουν από τη χώρα διαμονής στο εξωτερικό, ή

(β) αν παραμείνεις στην ελληνική επικράτεια πάνω από έξι (6) μήνες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Φυσικά, κάτι τέτοιο ισοδυναμεί νομικά με επαναπατρισμό.

Στην περίπτωση (β), επιστροφή στην Ελλάδα πριν το 45ο έτος της ηλικίας, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις αναβιώνουν πλήρως. Όταν ο στρατεύσιμος συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να υπηρετήσει για 20 μέρες μόνο και να εξαγοράσει την υπόλοιπο θητεία του (άρθρο 57 του Ν.3421/2005).

Έννομες Συνέπειες

Ο στρατεύσιμος που χαρακτηρίστηκε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού έχει απαλλαγή από τις ποινικές κυρώσεις για τους ανυπότακτους. Ωστόσο, ισχύει αναδρομικά η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη για τις κλήσεις στις οποίες δεν εμφανίστηκε μέχρι να αποκτήσει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

Τα έγγραφα που ζητούν οι προξενικές αρχές για να εκδώσουν τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι τα εξής:
1. Διαβατήριο
2. Βεβαίωση δημοσίων ή αστυνομικών αρχών
3. Βεβαίωση εργοδότη/ ασφαλιστικού φορέα ή εκπαιδευτικού ιδρύματος
4. Αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «Μετάφραση για αναβολή από στρατολογία»

Μεταφράσεις εγγράφων για αναβολή στράτευσης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση των εγγράφων σου για την στρατολογία στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?