Μετάφραση για εταιρίες & φορείς

Eπίλεξε κατηγορία για σχετικά άρθρα.

Επίσημες / επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων ιδιωτών, εταιρειών, οργανισμών και φορέων για οικονομικές αρχές Ελλάδας και εξωτερικού (εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία). Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Εγγυητικής Επιστολής
– Μετάφραση Έκθεσης Ορκωτών Λογιστών
– Μετάφραση Επιχειρηματικού Σχεδίου
– Μετάφραση Εταιρικής Ταυτότητας
– Μετάφραση Ισολογισμού
– Μετάφραση Καταστατικού Εταιρείας
– Μετάφραση Οικονομικών Καταστάσεων
– Μετάφραση Οικονομοτεχνικής Μελέτης
– Μετάφραση Πρακτικών Συνεδρίασης ΔΣ
– Μετάφραση Σημειώσεων
– Μετάφραση Σύμβασης Έργου
– Μετάφραση Τιμολογίου
– Μετάφραση Τραπεζικών Εγγράφων
– Μετάφραση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων από δικαστήρια, δικηγόρους, συμβολαιογράφους (π.χ. διαζύγια, αγωγές, προσφυγές, δικόγραφα, διαθήκες, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων) για χρήση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Αγωγής
– Μετάφραση Δικογράφου
– Μετάφραση Εξωδίκου
– Μετάφραση Ιδιωτικού Συμφωνητικού
– Μετάφραση Πληρεξούσιου
– Μετάφραση Σύμβασης Έργου

Τεχνικές μεταφράσεις κάθε είδους οδηγιών χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης μηχανημάτων και συσκευών – επίσημες επικυρωμένες όπου απαιτείται – για εταιρείας, βιομηχανίες, κατασκευαστές ή ιδιώτες. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Εγχειριδίου Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συσκευών
– Μετάφραση Εγχειριδίου Χρήσης και Συντήρησης
– Μετάφραση Οδηγιών Χρήσης Εξοπλισμού
– Μετάφραση Πιστοποιητικού Διαχείρισης Ποιότητας
– Μετάφραση Προδιαγραφών

Επίσημες επικυρωμένες μεταφράσεις ιατρικών μελετών από εταιρείες και φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Ιατρικών Μελετών

Μεταφράσεις ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων για αύξηση πωλήσεων στο διαδίκτυο. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Ιστοσελίδας
– Μετάφραση Μενού
– Μετάφραση Περιγραφής Προϊόντων

Μεταφράσεις διαφημιστικού υλικού – επίσημες / επικυρωμένες όπου απαιτείται – για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Περισσότερα στα αντίστοιχα άρθρα παρακάτω:

– Μετάφραση Διαφημιστικών Εκδόσεων
– Μετάφραση Καταλόγων
– Μετάφραση Μενού
– Μετάφραση Παρουσιάσεων
– Μετάφραση Φυλλαδίων

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?