πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οικονομικών καταστάσεων»

Αν η επιχείρησή σου έχει μετόχους στο εξωτερικό ή αν ψάχνεις νέους επενδυτές, τότε θα πρέπει να κάνεις μετάφραση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και να τη δημοσιεύσεις στον ιστότοπο της επιχείρησης σου. Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, μπορείς να αναρτήσεις μια σειρά οικονομικών εγγράφων.

Ποια είδη χρηματοποικονομικών καταστάσεων καταρτίζει κάθε εταιρεία 

Όλες οι εταιρείες καταρτίζουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης. Ωστόσο, το είδος και ο τρόπος ελέγχου έχει να κάνει με το μέγεθος και τη νομική μορφή κάθε εταιρείας.

Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), για παράδειγμα, καταρτίζουν Ισολογισμό, Λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, Κατάσταση ταμειακών ροών, Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καταρτίζουν τις ίδιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τις ΑΕ. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι εταιρείες, ανάλογα του μεγέθους τους, τηρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις:

Μεγάλες επιχειρήσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, Κατάσταση χρηματοροών

Μεσαίες επιχειρήσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, Κατάσταση αποτελεσμάτων

Το σημαντικότερο για τις ετήσιες εκθέσεις μιας εταιρείας είναι ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σωστά και πλήρη. Δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργικής γραφής, κάτι που οδηγεί σε μείωση του κόστους.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση οικονομικών καταστάσεων»

Μετάφραση Οικονομικών Καταστάσεων

Μακρά εμπειρία και αποκλειστικά γλωσσάρια για πιο αποτελεσματικές μεταφράσεις

Καλύτερα να αναθέσεις τη μετάφραση οικονομικών εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων σε έναν καλά εκπαιδευμένο επαγγελματία μεταφραστή με μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς των χρηματοοικονομικών.  

Η μακρά εμπειρία μας μειώνει σημαντικά το χρόνο της μετάφρασης και επηρεάζει θετικά το συνολικό κόστος. Επιπλέον, διασφαλίζουμε και την συνεπή χρήση της ορολογίας.

Πόσο σημαντική είναι η τήρηση του απορρήτου

Η ασφάλεια των δεδομένων κάθε επιχείρησης είναι η υψηλότερη προτεραιότητά μας. Εφαρμόζουμε πλήρως αξιόπιστα πρότυπα ασφάλειας από άποψη τεχνολογίας, μαζί με τη δέσμευση απορρήτου.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ισολογισμού»

Μετάφραση Ισολογισμού


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?