πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου»

Η μετάφραση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου αποδεικνύει κυρίως ότι μια επιχείρηση ή ένας φορέας ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων.

Τι περιλαμβάνουν τα Πρακτικά Συνεδρίασης ΔΣ

Γενικά, σε κάθε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία καταχωρίζει περιληπτικά τις συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ σε ειδικό βιβλίο μαζί με έναν κατάλογο όσων συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Κατά κανόνα, τα πρακτικά αποδεικνύουν ότι το ΔΣ έλαβε τις αποφάσεις του κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφει το βιβλίο. 

Ακόμη, ο Πρόεδρος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο ορίζει το Καταστατικό ή το ΔΣ, εκδίδει επίσημα αντίγραφα των πρακτικών, χωρίς καμία άλλη επικύρωση. Τέλος, η εταιρεία υποβάλλει τα πρακτικά στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση του ΔΣ. 

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση πρακτικών δσ»

Μετάφραση Πρακτικών Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Μετάφραση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εταιρείες μεταφράζουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους κυρίως για δύο λόγους: αφενός για διαδικασίες στο εξωτερικό και αφετέρου όταν έχουν αλλοδαπούς εταίρους.

Φυσικά, όταν φορείς στο εξωτερικό, όπως υπηρεσίες μετανάστευσης, πανεπιστήμια, δικαστήρια και άλλες τοπικές ή κρατικές αρχές ζητούν μετάφραση πρακτικών, απαιτούν ακρίβεια. Ουσιαστικά, η επίσημη μετάφραση των πρακτικών από επαγγελματία μεταφραστή εξασφαλίζει ότι θα τα δεχτεί ένα ευρύτερο φάσμα αποδεκτών.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση απόφασης δσ»

Μετάφραση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου



Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση πρακτικών και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2022 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?