πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιδιωτικού συμφωνητικού»

Η μετάφραση ιδιωτικού συμφωνητικού ακολουθεί το πρωτότυπο αλλά παράλληλα τηρεί και τους βασικούς περιορισμούς που προβλέπει ο νόμος.

Καταρχάς, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας, δηλαδή ο νόμος να τους επιτρέπει να συνάψουν τη συγκεκριμένη σύμβαση. Διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη. Επίσης, αν το συμβαλλόμενο μέρος είναι εταιρεία, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει πρέπει να ενεργεί στο όνομα της εταιρείας. Εκτός αυτών, όμως, υπάρχουν και ορισμένοι ακόμη περιορισμοί.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση συμφωνητικού»

Μετάφραση Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Τα βασικά στοιχεία ενός ιδιωτικού συμφωνητικού

Ουσιαστικά, το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι απλώς μια συμφωνία με οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ωστόσο, οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα ότι τα βασικά στοιχεία του είναι σαφή. Με άλλα λόγια, η σύμβαση πρέπει να προσδιορίζει ξεκάθαρα το είδος, τη διάρκεια ισχύος, τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοσμένο δίκαιο.

3 βασικοί περιορισμοί ενός συμφωνητικού

Κατά κανόνα, κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό έχει τρεις βασικούς περιορισμούς για να είναι νόμιμο. Καταρχάς, δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Επίσης, δεν είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα και τους νόμους. Τέλος, δεν περιλαμβάνει παράνομες ενέργειες.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση ιδιωτικής σύμβασης»

Μετάφραση Ιδιωτικής Σύμβασης

Τι είδους είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό

Καταρχάς, ο τίτλος του ιδιωτικού συμφωνητικού δεν καθορίζει το είδος της σύμβασης. Επομένως, δεν αρκεί τα συμβαλλόμενα μέρη να χαρακτηρίσουν ένα συμφωνητικό ως ιδιωτικό. Αντίθετα, το περιεχόμενο καθορίζει το είδος του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Γι΄αυτό, το να ονομάσεις ένα ιδιωτικό συμφωνητικό «σύμβαση έργου» δεν είναι αρκετό, ιδίως αν στην πραγματικότητα είναι σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση αυτό παρέχει διαφορετικές υποχρεώσεις και δικαιώματα σε κάθε πλευρά. Δηλαδή, κάθε είδος συμφωνητικού αφενός δίνει στον εργαζόμενο όλα τα δικαιώματα και αφετέρου επιβάλλει στον εργοδότη όλες τις υποχρεώσεις του εργατικού δίκαιου (π.χ. επιδόματα, ασφάλιση κτλ.)

Μετάφραση του ιδιωτικού συμφωνητικού

Όπως είναι φυσικό και η μετάφραση ενός ιδιωτικού συμφωνητικού ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο έγγραφο και αποδεικνύει αν είναι σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. Πρόσεξε πολύ τις λεπτομέρειες, κυρίως όταν δεν κατανοείς πλήρως τη γλώσσα του συμφωνητικού. Συνήθως, οι επιτηδευμένες εκφράσεις μέσα σε ένα συμφωνητικό κρύβουν σημαντικούς όρους. Σε αυτή την περίπτωση, μετάφρασε το ιδιωτικό συμφωνητικό σου πριν το υπογράψεις. Μην αφήσεις τίποτε στην τύχη.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση σύμβασης»

Μετάφραση ψηφιακής ιδιωτικής σύμβασης


Ψηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση του ιδιωτικού συμφωνητικού σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?