πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση αγωγής»

Όταν έχεις αντιδικία με αλλοδαπό ή κάτοικο του εξωτερικού, θα χρειαστείς οπωσδήποτε μετάφραση αγωγής. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η εκδίκαση της υπόθεσης γίνει στη γλώσσα της αρχικής αγωγής. Έτσι, ο αντίδικος αφενός θα την κατανοήσει πλήρως και αφετέρου ο δικηγόρος του θα καταφέρει να οργανώσει κατάλληλα την υπεράσπισή του.

Τι είναι η Αγωγή και πως την ασκείς

Αγωγή είναι το κύριο ένδικο μέσο για να λύσεις τις διαφορές σου στα πολιτικά δικαστήρια. Επιλύει κυρίως περιουσιακές διαφορές μεταξύ ιδιωτών τις οποίες ρυθμίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Αν είσαι ο ενάγων, καταρχάς καταθέτεις την αγωγή στη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στη συνέχεια, εκείνη ορίζει την ημερομηνία της δίκης. Κατόπιν, ένας δικαστικός επιμελητής της επιλογής σου την επιδίδει στον εναγόμενο μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση αγωγής»

Μετάφραση αγωγής στο metaphrasis

Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες της αγωγής

Οι κυρίες έννομες συνέπειες μιας αγωγής είναι αφενός η εκκρεμοδικία, δηλαδή ένα μόνο δικαστήριο είναι αρμόδιο για τη διαφορά και αφετέρου η διακοπή της παραγραφής. Με άλλα λόγια η αγωγή διακόπτει την παραγραφή (π.χ. μιας οφειλής) ακόμη κι αν η απόφαση του δικαστηρίου βγει μετά από χρόνια. Τέλος, ακόμη μία έννομη συνέπεια είναι η τοκοφορία της απαίτησης. Σε αυτή, ο εναγόμενος (οφειλέτης) μετά την αγωγή οφείλει στον ενάγοντα (δανειστή) τόκους επιδικίας ακόμη κι αν η απαίτηση ήταν αρχικά άτοκη.

Ποιο είναι το περιεχόμενο μιας αγωγής

Η αγωγή κατονομάζει το δικαστήριο και τον εναγόμενο, εκθέτει με σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν τη βάση της αξίωσης του ενάγοντα και το αίτημα του. Η αγωγή είναι υποχρεωτικά έγγραφη και την υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντα – εκτός από τις περιπτώσεις όπου δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο στο δικαστήριο.

Μετάφραση αγωγής για ευνοϊκή έκβαση

Σε περίπτωση που αποτύχουν οι προσπάθειες φιλικής επίλυσης μιας διαφοράς με οποιονδήποτε στο εξωτερικό, τότε η αγωγή είναι μονόδρομος. Μόλις, λοιπόν, αποφασίσεις να ασκήσεις αγωγή, βρες σε ποιο δικαστήριο ποιου κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθείς. Ο δικηγόρος σου πρέπει να εντοπίσει το εφαρμοστέο δίκαιο βάσει του οποίου το δικαστήριο θα αποφασίσει για την υπόθεση. Φυσικά, θα πρέπει να γίνει μετάφραση των σχετικών άρθρων ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική στοιχειοθέτηση της υπόθεσής σου.

Αν, λοιπόν, σκοπεύεις να προσφύγεις στο δικαστήριο ή επιθυμείς την εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης, πρέπει να γνωρίζεις το κόστος των διαδικασιών στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Βέβαια, έχεις και το δικαίωμα σε νομική συνδρομή. Δηλαδή, αν δεν διαθέτεις τους οικονομικούς πόρους για να καλύψεις τις δικαστικές δαπάνες, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν συστήματα νομικής συνδρομής. Τα εν λόγω συστήματα καλύπτουν τα έξοδα τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις.

πλούσια αποτελέσματα στο serp του google κατά την αναζήτηση για «μετάφραση δικαστικών εγγράφων»

Μετάφραση νομικών εγγράφωνΨηφιακή ή έντυπη μετάφραση; 

Τα περισσότερα έγγραφα εκδίδονται ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω gov.gr) και υποβάλλονται διαδικτυακά. Μπορείς να πάρεις τη μετάφρασή σου έντυπη ή ψηφιακή με την ίδια ισχύ – με επίσημη ψηφιακή υπογραφή – απευθείας στο email σου έτοιμη να την ανεβάσεις στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα.


5 λόγοι να εμπιστευτείς τη μετάφραση της αγωγής σου στο metaphrasis:

kiki_small_80

Kiriaki Papakonstantinou, MSc MCIL CL

Chartered Translator – Translator Trainer

Founder of metaphrasis

‘The best solution is what you deserve!’

Copyright ©2023 | All Rights Reserved | Powered & Supported by GoMeta

Copyright © all rights reserved. Sorry, you cannot copy content of this page.

Log in with your credentials

Forgot your details?