ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποτελεσματική διαχείριση του μεταφραστικού έργου σε οκτώ στάδια:
1. Προ-ανάθεση: Οι λεπτομέρειες του έργου συζητούνται με τον πελάτη.
2. Προετοιμασία: Επιλέγονται οι βασικοί συντελεστές (μεταφραστής, διορθωτής, ειδικός DTP, ειδικός ορολογίας, κτλ).
3. Ευθυγράμμιση: Χρησιμοποιούνται οι βάσεις δεδομένων ορολογίας που διαθέτουμε.
4. Μετάφραση: Το κείμενο μεταφράζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του μεταφραστή.
5. Διόρθωση & επιμέλεια: Ελέγχεται η ορθογραφία, η πληρότητα, η διάταξη και η ακρίβεια της μετάφρασης.
6. Ενσωμάτωση & DTP: Η τελική μετάφραση αποδίδεται στη διάταξη του πρωτοτύπου.
7. Παράδοση: Η μετάφραση παραδίδεται στον πελάτη μόνο αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος κάθε παραπάνω σταδίου.
8. Σχόλια: Παρέχεται ανατροφοδότηση για το τελικό έργο από τον πελάτη.