ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Επίσημες μεταφράσεις σε 40 γλώσσες:
  • Ιατρικών εγγράφων (ιατρικές εξετάσεις, διαγνώσεις, κλινικές μελέτες, γνωματεύσεις, ιστορικά, πιστοποιητικά, παραπεμπτικά, βεβαιώσεις Νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων, οδηγίες χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων, συσκευασίες καλλυντικών και φαρμακευτικών ειδών, κτλ)
  • Νομικών εγγράφων (συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβάσεις, αγωγές, διαζύγια, εξώδικα, πληρεξούσια, κληρονομικά, δικόγραφα, προσφυγές, κτλ)
  • Επιχειρηματικών – Οικονομικών εγγράφων (Εκκαθαριστικά, Τραπεζικά έγγραφα, Ισολογισμοί, Σημειώσεις, Εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Οικονομικές καταστάσεις, Επιχειρηματικά σχεδία, Λογιστικά φύλλα, Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής, Αποδείξεις, Χρηματοοικονομικές Εκθέσεις, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Εγγυητικές Επιστολές, Συμβάσεις Εργασίας & Έργου, κτλ )
  • Τεχνικών κειμένων (εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών, οδηγίες χρήσης, έντυπα προδιαγραφών, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, κτλ)
  • Άρθρων (επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις, εργασίες, κτλ)
  • Πανεπιστημιακών εγγράφων (πτυχία ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά σεμιναρίων, δεξιοτήτων, συστατικές επιστολές, Βιογραφικά σημειώματα, κτλ)
  • Δημοσίων εγγράφων (βεβαιώσεις, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις, άδειες εξάσκησης, κτλ)
  • Ιστοσελίδων & διαδικτυακών  καταστημάτων (e-shop) (κείμενα και μενού ιστοσελίδων, επικεφαλίδες, τίτλοι, υπότιτλοι, λεζάντες, ευρετήρια, κλπ.)
  • Προωθητικού υλικού (φυλλάδια, κατάλογοι, διαφημιστικές εκδόσεις, παρουσιάσεις, κτλ)
  • Εταιρικού προφίλ

Επειδή ο καθένας μπορεί να βγει εκτός προγράμματος, ακόμη και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη άμεσων μεταφραστικών υπηρεσιών.

Εμείς σας προσφέρουμε τη δυνατότητα Εξπρές Μετάφρασης: ανώτατο όριο 3000 λέξεις εντός 24ώρου – γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί και η ποιότητα.

Το κείμενο δεν διαμοιράζεται σε πολλούς μεταφραστές, κατά τη συνήθη πρακτική, γιατί αυτό θα προκαλέσει ασυνέπειες στη διατύπωση και την ορολογία.

Δεν μας αρέσει η ασυνέπεια, όπως άλλωστε ούτε και σ’ εσάς.

Η μετάφραση πρέπει μεν να γίνει πολύ γρήγορα, αλλά θα πρέπει να είναι και άψογη.

Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για σας η ακρίβεια και θέλουμε να γνωρίζετε ότι είναι σημαντική και για εμάς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας για το εξπρές μεταφραστικό έργο σας.